Stanovy

 

 

Občianske združenie

 

ZAFIRAH, o. z.

 

S T A N O V Y

 

 

 

I.

Základné ustanovenia

 

 1. Názov občianskeho združenia je:  ZAFIRAH, o. z.

2. Sídlo združenia je Jilemnického 3/13, 96501 Žiar nad Hronom

3. Občianske združenie ZAFIRAH, o. z.  je  združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.  Občianske združenie združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem o rozvoj vzdelanosti, kultúry, športu, voľnočasových aktivít, preventívnych aktivít.

4. Občianske združenie ZAFIRAH, o. z. je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu orgány verejnej správy zasahovať len v medziach zákona.

5. Nikto nesmie byť nútený  k združovaniu, k členstvu v občianskom združení, ani k účasti na jeho činnosti. Každý môže z neho slobodne vystúpiť.

6. Vo vnútri i navonok občianske združenie presadzuje základné princípy spolupráce, vzájomnej pomoci, tolerancie a porozumenia v duchu demokracie. Občianske združenie sa vo svojej činnosti riadi zásadami kolektívneho vedenia a rozhodovania.

 

 

II. Ciele

 

     Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej aj celoštátnej úrovni, podpora vzdelanosti, kultúrnosti, tvorivosti formou realizácie  kultúrno-spoločenských aktivít, výchovno-vzdelávacích aktivít, výchovno-rekreačných aktivít, športovo-pohybových aktivít a preventívnych aktivít. Záujmom združenia je vytvárať materiálne, technické, fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľnočasových potrieb všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín. Združenie má za cieľ všestranný rozvoj osobnosti;  zvyšovať právne vedomie;  podnietiť u ľudí uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie; ovplyvniť zmenu postojov k využívaniu voľného času; aktívne zapájanie detí, mládeže aj dospelých do využívania voľného času; pozitívne ovplyvniť rozvoj hodnotovej orientácie; ovplyvniť zmenu postojov k problematike riešenia problémov rovesníkov, ako aj riešenie problémov vo vzťahu rodičia a deti; ďalej prevencia viktimácie a prevencia kriminality.

     Za účelom naplnenia stanovených cieľov sa budú organizovať rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, výchovno-vzdelávacie podujatia, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne, semináre, kurzy, workshopy, prednášky, klubové stretnutia,  súťaže, výstavy.

 

 

 

III. Členstvo

 

     Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami.

 

Členstvo v združení môže byť:

 1. riadne
 2. čestné   

 

Riadne členstvo vzniká:

 • podaním písomnej prihlášky do združenia,
 • rozhodnutím predsedníctva združenia o prijatí nového člena,
 • členstvo vzniká dňom prijatia za člena,
 • dokladom členstva  je členský preukaz

 

Čestné členstvo vzniká:

 • návrhom na udelenie čestného členstva fyzickej alebo právnickej osobe za finančnú alebo materiálnu pomoc združeniu,
 • rozhodnutím predsedníctva združenia o udelenie čestného členstva

 

 

Členstvo zaniká:

 • vystúpení – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena predsedníctvu,
 • vylúčením – z vážneho dôvodu, ak je správanie člena v rozpore so stanovami združenia a povinnosťami člena,
 • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia

 

IV.

Práva a povinnosti členov

 

Riadny člen združenia má právo:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
 • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadaniach orgánov združenia a podávať návrhy na činnosť a zmeny stanov.

 

Čestní člen združenia má právo:

 • byť informovaný a podieľať sa na činnosti združenia,
 • podávať návrhy na činnosť združenia,
 • v roku, v ktorom združeniu poskytol finančný príspevok alebo sponzorský dar, byť uvádzaný medzi sponzormi projektov na miestach, ktoré slúžia tomuto účelu

 

Povinnosti člena sú:

 • dodržiavať stanovy  združenia,
 • plniť uznesenia orgánov združenia,
 • podľa svojich schopností a možností podieľať sa na činnosti združenia
 • nekonať v rozpore s cieľmi a aktivitami združenia

 

 

 

V.

Orgány združenia

 

     Orgánmi združenia sú valné zhromaždenie, predsedníctvo združenia a dozorná rada.

 

Valné zhromaždenie:

 • je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia a delegovaní zástupcovia členov – právnických osôb,
 • rozhoduje o vzniku združenia, jeho názve a symbolike,
 • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
 • stanovuje hlavné smery a koncepciu rozvoja a činnosti združenia,
 • volí a odvoláva členov Predsedníctva,
 • volí a odvoláva členov Dozornej rady,
 • schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení, plán činnosti a rozpočet,
 • určuje výšku členského príspevku,
 • rozhoduje o zrušení združenia,
 • zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva Predsedníctvo 1-krát ročne, mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva predseda združenia, ak ho o to požiada najmenej 1/3 členov alebo 1/3 členov Predsedníctva,
 • prerokováva a uznáša sa na návrhoch, ktoré predkladajú členovia združenia,
 • je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov. Návrhy a uznesenia sú prijaté, ak získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných riadnych členov, s výnimkou rozhodnutí o zmene stanov a zániku združenia, na ktoré je potrebnú súhlas 2/3 prítomných účastníkov, nie však menej ako polovicu hlasov všetkých riadnych členov.

 

Predsedníctvo združenia:

 • je výkonným a rozhodujúcim a štatutárnym orgánom združenia volený Valným zhromaždením na obdobie 1 roka,
 • riadi činnosť združenia v období medzi dvoma zasadaniami Valného zhromaždenia a za svoju činnosť je zodpovedný Valnému zhromaždeniu,
 • má najmenej 3 členov a schádza sa najmenej 2-krát do roka. Volí si zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, hospodára a podľa potreby ďalších funkcionárov predsedníctva združenia.
 • je uznášania schopné a rozhoduje, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov,
 • riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia,
 • vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
 • rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
 • ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia združenia,
 • predseda je štatutárnym orgánom združenia a zastupuje ho navonok

 

 

 

 

Členstvo v predsedníctve zaniká:

 • uplynutím funkčného obdobia. Členská schôdza, na ktorej sa volí nové predsedníctvo, sa môže uskutočniť najskôr 30 dní a najneskôr 15 dní pred uplynutím funkčného obdobia starého výboru.
 • rezignáciou člena na členstvo vo výbore na základe písomného oznámenia, ktoré predloží predsedníctvu. Výbor prijme jeho rezignáciu až keď odstupujúci člen výboru  vyúčtuje a odovzdá všetky hodnoty, písomnosti, pomôcky a materiál, ktoré mu boli zverené po jeho zvolení do výboru.
 • odvolaním člena výboru valným zhromaždením. Návrh na odvolanie člena predsedníctva (návrh musí obsahovať odôvodnenie) môže dať v čase konania valného zhromaždenia ústne ktorýkoľvek člen združenia. Mimo konania valného zhromaždenia môže dať predsedníctvu písomný návrh na odvolanie člena predsedníctva ktorýkoľvek člen združenia. Predsedníctvo a Valné zhromaždenie musia tento návrh prejednať.
 • ak sa člen výboru nezúčastňuje práce výboru viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • smrťou člena výboru

 

Dozorná rada:

 • je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť sa zodpovedná Valnému zhromaždeniu,
 • dozorná rada má troch členov, ktorí nemôžu byť členmi Predsedníctva. Schádza sa minimálne raz ročne. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina jej členov.
 • kontroluje dodržiavanie stanov združenia, plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Predsedníctva, dohliada na to, aby sa činnosť združenia uskutočňovala v súlade s právnymi predpismi,
 • kontroluje plnenie hospodárenia združenia najmenej 2-krát za rok. O výsledkoch svojej činnosti podáva najbližšiemu Valnému zhromaždeniu písomnú správu.
 • upozorňuje Predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenie na ich odstránenie

 

 

VI.

Zásady hospodárenia 

 

     Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Zdrojmi majetku sú členské príspevky (ak o nich rozhodne Valné zhromaždenie), príspevky, dary, dotácie, granty a iné prijmi z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia. Majetok a prijmi združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

 

 

VII.

Právne úkony a zastupovanie občianskeho združenia

 

1. Občianske združenie môže nadobúdať práva a zaväzovať sa vlastným menom –                ZAFIRAH,  o. z. Občianske združenie je právnickou osobou.

2. Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je Predsedníctvo. Menom občianskeho združenia a jeho štatutárneho orgánu vystupuje a koná navonok predseda a podpredseda predsedníctva občianskeho združenia, prípadne iní poverený člen. Títo sú oprávnení vykonávať právne úkony k plneniu pracovných úloh, príp. úloh vyplývajúcich z funkcie. Tieto osoby podpisujú  písomnosti tak, že svoje podpisy pripájajú k názvu organizácie – k pečiatke. V právnych úkonoch v hospodársky a finančných záležitostiach je potrebný podpis dvoch štatutárnych zástupcov.

 

 1. Oprávnenie navonok zastupovať občianske združenie vzniká tiež udelením písomného plnomocenstva štatutárnym orgánov občianskeho združenia. V plnomocenstve musí byť vymedzený rozsah splnomocnenia.

4. Občianske združenia používa v oficiálnom styku hlavičkový papier, pečiatky a pod. s označením ZAFIRAH, o. z. Občianske združenie používa obdĺžnikovú záhlavnú pečiatku a okrúhlu pečiatku s názvom organizácie.

 

 

VII.

Zánik združenia 

 

     Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnotím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prevode práv a povinností majetku združenia a zároveň tiež ustanoví likvidátora. Likvidátor vyrovná všetky záväzky a pohľadávky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

     Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa príslušných zákonných predpisov a stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim Valným zhromaždením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venujte nám 2  % z Vašich daní a pomôžte dobrej veci.

OZ  je prijímateľom 2% ročného zúčtovania daní.

Každý prostredníctvom svojho zamestnávateľa, alebo ako fyzická osoba môže poukázať 2 percentá zaplatenej dane formou vyhlásenia  o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 percentám zaplatenej dane.

 

 

Údaje o prijímateľovi:

OZ ZAFIRAH

Právna forma : Občianske združenie

Sídlo : Žiar nad Hronom, Jilemnického 3/13, 965 01 Žiar na Hronom

IČO: 42186692